Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA – ORAWKA CMENTARZ PARAFIALNY
PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ   W ORAWCE
 
Zgodnie z Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych:
 
1. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii św. J.Chrzciciela w Orawce.
2. Cmentarz jest miejscem świętym i godnym szacunku.
3. Groby powinny być zaopatrzone w napisy zawierające imię i nazwisko oraz datę śmierci.
4. Dane osoby opiekującej się grobem mają być znane Administratorowi cmentarza i należy je uzupełniać w kancelarii parafialnej i dopilnować , by były wpisane do KARTY EWIDENCJI GROBU m.in. :
a/kto jest pochowany w danym grobie , data śmierci
b/kto jest obecnie właścicielem i dysponentem grobu .
5. Opiekunowie grobów są zobowiązani do zachowania ładu i porządku na grobie i wokół niego.
6. Wszelkie prace na cmentarzu muszą być uzgodnione z Administratorem cmentarza lub z wyznaczonym przez niego Zarządcą cmentarza.
7. Zgody wymaga: 
– grzebanie zmarłych,
– ekshumacja lub przeniesienie do innego grobowca,
– budowa grobowca,
– budowa lub remont pomnika,
– prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich,
– wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, układanie kostki, umieszczanie ławeczek przy grobach,
– sadzenie lub wycinanie drzew lub krzewów na cmentarzu.
8. Zakres wykonywanych prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.
9. Pomniki, krzyże, płyty i elementy likwidowanego lub przebudowywanego grobu powinny być usunięte przez wykonującego prace.
10.Klucz do wjazdu na cmentarz posiada Ks. Proboszcz.
11. Śmieci należy gromadzić w miejscu do tego przeznaczonym.
12. Zabrania się na cmentarzu:
– dewastowania pomników i grobów, niszczenia kwiatów, krzewów, drzew i innych urządzeń cmentarza,
– zaśmiecania cmentarza i terenu wokół niego,
– palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywania na cmentarzu w stanie nietrzeźwym.
13. Osoby przebywające na cmentarzu proszone są o zachowanie ciszy, powagi i szacunku należnego miejscu pochówku zmarłych.
14. Z okazji budowy nowego pomnika jest dawny zwyczaj , by złożyć ofiarę na Fundusz Cmentarny, z których to pieniędzy m.in. remontowany jest mur wokół cmentarza, przycinane są drzewa i inne prace na cmentarzu.
 
Administrator cmentarza: Ks. PROBOSZCZ  Parafii św. Jana Chrzciciela w ORAWCE , 34-480 Orawka 65,

tel. +48 18 265-23-40 lub +48 504-025-810 e-mail: orawkaparafia@gmail.com

 Orawka, 22.10.2014   KS. PROBOSZCZ