Sakramenty święte

 
 
CHRZEST ŚWIĘTY

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 849 – Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste
lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże
i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.
Kan. 855 – Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.
Kan. 857 -§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna.

Sakrament chrztu św. w naszej parafii jest udzielany w formie uroczystej

na Mszy świętej o g. 10.30, lub innym terminie uzgodnionym z rodzicami dziecka.”

Przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice mieszkający
na terenie naszej parafii powinni zapisać dziecko w kancelarii /chrzest dziecka z innej parafii jest możliwy tylko za zgodą proboszcza parafii zamieszkania/. Przy zgłoszeniu należy przedstawić:
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
– świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców, jeśli był on zawarty poza naszą parafią / np. dokument USC ze ślubu konkordatowego/
– jeśli rodzice nie mają sakramentu małżeństwa – dokument zawarcia związku cywilnego z USC
Jeśli rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa wymaga się od nich i od rodziców chrzestnych złożenia na piśmie oświadczenia, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.
Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Kodeks Prawa Kanonicznego
/ kan. 874. § 1/ do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:  
 – ukończył szesnaście lat;
– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić  (zgodnie z Instrukcją duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Krakowskiego nie wolno dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację);
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Chrzestni mieszkający na terenie innej parafii niż ta, w której jest udzielany chrzest zobowiązani są dostarczyć ze swojej parafii zaświadczenie potwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić funkcję matki chrzestnej lub ojca chrzestnego.
Dla dziecka na chrzest należy nabyć wcześniej świecę i białą szatkę.
 
 
 
I KOMUNIA ŚWIĘTA

“Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu…”

św. Jan Paweł II, List do dzieci

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem całej Rodziny dlatego ważne jest podjęcie wspólnych działań Rodziców i katechetów w dziedzinie przygotowania dziecka do tego wielkiego wydarzenia. Zachęcam Rodziców i Opiekunów, aby aktywnie towarzyszyli dzieciom w drodze do I Komunii św. poprzez:
   • uczestnictwo w każdą niedzielę i święto nakazane we Mszy Świętej, najlepiej gdy jest to Msza św. dla dzieci
   • pomaganie dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z katechizmu
   • w miarę możliwości uczestnictwo z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj)
   • wspieranie dziecka modlitwą i przykładem chrześcijańskiego życia

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 
  1. Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej.
  2. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
   a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
   b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnictwo w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.
   c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przyjęcia sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii powinien mieć pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii.
   d/ Młodzież z klas VII i VIII w ramach przygotowania do Bierzmowania uczestniczy w katechezie szkolnej oraz spotkaniach przy Parafii  wg ustalonego harmonogramu.
 
 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 1055 –
§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które
w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłaszają się do kancelarii w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej celem spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Jeśli nikt z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele muszą dostarczyć zgodę na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa z parafii narzeczonej lub narzeczonego.
Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa i trwa dość długo, dlatego należy wcześniej umówić się na spisanie protokołu. Do spisania protokołu niezbędne są:

1.    Świadectwo chrztu „do sakramentu małżeństwa” (osoby ochrzczone poza naszą parafią). Świadectwo to jest ważne 6 miesięcy od daty wydania – warto zwrócić na to uwagę. Na tym dokumencie powinno być potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania – jeśli nie ma tego zapisu należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania.
2.    Ważny dowód osobisty.
3.    Jeśli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy – 3 egzemplarze „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z USC. Termin ważności tego dokumentu /6miesięcy od daty wydania/ musi obejmować datę ślubu.
4.    Indeks katechizacji /ew. świadectwo szkolne/ potwierdzający udział w lekcjach religii w szkole ponadgimnazjalnej

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:
– uczestniczą w kursie przedmałżeńskim czterotygodniowym lub w sobotnio-niedzielnych dniach skupienia /informacja o miejscach i terminach na stronie Wydziału Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
– odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej /informacja o poradni w naszej parafii i w innych miejscach podana jest na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła, przy wejściu do salek naprzeciw dzwonnicy oraz na stronie Archidiecezji Krakowskiej
– korzystają z dwóch spowiedzi przedmałżeńskich
– dostarczają do parafii swojego zamieszkania prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedmałżeńskich
– na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się na rozmowę duszpasterską w kancelarii parafialnej.

 

 

SAKRAMENT CHORYCH

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 998 – Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych.
Kan. 1001 – Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie.
Kan. 1004
§ 1. Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.
§ 2. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Chorych w naszej parafii odwiedzam z posługą sakramentalną w pierwsze piątki miesiąca  od godz. 8.00.  W nagłej sytuacji zawsze można wezwać księdza  z posługą sakramentalną.
Na wizytę kapłana z posługą sakramentalną na stole nakrytym białym obrusem należy przygotować krzyż, świece, wodę święconą.  Jest to wyraz naszej czci dla Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.